Condicions generals d'utilització d'aquesta pàgina web:
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús d'aquest lloc web, d'ara endavant "el lloc web".

L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)
El propietari d'aquesta pàgina web, posa a disposició dels visitants de l'esmentada, una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 de l'11 de juliol. - LSSICE de "Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic", són d'obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents:

Nom Fiscal: TURISME DELTA DE L'EBRE SL
CIF o NIF: B55653794
Domicili: Carrer Trenta 30, 9
Codi Postal: 43894
Població: Camarles
Província: Tarragona
Telèfon: 673831597
Correu Electrònic: info@turistebre.com

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.
Tots els elements que formen el lloc web, així com l'estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de l'autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d'elles.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d'aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d'aquest.

Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Aquest web no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta web es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis a l'usuari.

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se per escrit, a aquesta web, acompanyant fotocòpia del DNI

Modificacions.
Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.
Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d'opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venda d'aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.

Hiperenllaços.
Pels hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquest web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.